Skogsvård

Ungskogsröjning
Vartefter den nya skogen växer behöver den röjas i olika omgångar, från lövröjning fram till dess man gör en slutröjning och ställer ut träden i produktionsförband. Ungskogsröjningen styr valet av trädslag och formar på så sätt den framtida skogen. För skogsägaren är den en bra investering.


En välröjd skog

  • producerar mer gagnvirke
  • har grövre stammar
  • är mer stormfast
  • gör att skördarens arbete går snabbare

Förröjning till gallring
Här röjs buskar och klena stammar bort, men sådant som inte står i vägen för avverkningen kan ibland lämnas. Syftet är att underlätta skördarens arbete genom att buskar och annat som skymmer sikten tas bort. Förröjning i sig innebär en merkostnad vid gallringen men det är ännu mer kostsamt att låta skördaren hantera klena stammar. Kostnaden för en förröjning kan dessutom undvikas genom att man utför ungskogsröjning i rätt tid.

Hyggesrensning
Hyggesrensning görs före slutavverkning. Man tar bort buskar och stammar som är för klena att vara lönsamma för skördaren att hantera. Ibland kan föryngring lämnas men oftast röjs allt bort förutom lämnad naturvårdshänsyn såsom bärande träd och buskar på lämpliga ställen och vegetation i surdråg eller liknande. Syftet är att underlätta för avverkning, markberedning och plantering.

Det lönar sig att röja!

Röja själv?
Visst kan du som skogsägare röja själv! Det är ett givande arbete som snabbt ger synbart resultat. Alla i familjen som har åldern inne kan lära sig röja. Man ska dock inte underskatta hur pass tungt röjningsarbetet ändå är och hur mycket tid som går åt. Vårt råd är därför – var realist. Om du har annat arbete kan du förmodligen lägga endast en del av fritiden på röjning och skogen växer snabbt! Avsätt en mindre del av din ungskog för egen röjning så får du tillfredsställelsen att hinna slutföra jobbet. Anlita proffs till resten.

En professionell röjare

  • röjer ungefär dubbelt så fort som den ovane
  • gör rätt stamval
  • lämnar rätt stamantal
  • kan natur- och kulturvård

Kontakta oss för röjning!