br. Svensson Skog  är det lilla skogsbolaget med de stora resurserna.

Sakta men säkert har företaget vuxit och idag är vi ett etablerat skogsföretag med en heltäckande service till alla typer av skogsägare.

Vårt kontor ligger i Hycklinge, Kinda kommun, och vi är verksamma i huvudsak i södra Östergötland och norra Småland.

Affärsidé
Vi ska vara skogsägarens naturliga samarbetspartner!

Affärskoncept

  • Erbjuda helhetslösningar och förvaltningsuppdrag
  • Köp av virke och bioenergisortiment
  • Erbjuda egna entreprenadresurser
  • Kompetenta medarbetare
  • Pålitlig leverantör till industrin

Historik
Företaget startades 1976 av Sven-Olof och Nils Svensson, efter att båda genomgått skoglig grundutbildning.Första åren hade företaget säsongsanställda huggare och en skotare och avverkade främst rotposter åt bygdens sågverk, samt skotade åt självverksamma skogsägare.

1992 utökades maskinparken med ytterligare en skotare och snart rekryterades den första fast anställda maskinföraren till företaget.
1997 startades två avverkningsgrupper, en gallrings- och en slutavverkningsgrupp och under 2001 fick även skogsvården sin givna plats i företaget.
2002 utökades företaget med en ny avverkningsgrupp, specialiserad på grövre gallring.
2004 anställdes en skogsingenjör för att öka tjänsteutbudet.
Från 2007 finns två virkesköpare i företaget och idag är vi 20 fast anställda

br. Svensson Skog AB ägs till lika delar av Sven-Olof och Nils Svensson och administrationen sköts ifrån kontoret i Hycklinge.

Certifiering
Företaget är dubbelcertifierade enligt FSC® (License Code: FSC-C089427) och PEFC™ (Logolicense nr: PEFC/05-32-7)
Dessa certifieringar är en garanti för att all personal besitter kunskaper i naturvård samt att maskinerna uppfyller ett antal miljökrav. Vi ska även bedriva skogsbruket på ett hållbart sätt när det gäller ekonomi och sociala värden.
Allt virke riskbedöms enligt PanCert's DDS för FSC CW samt PEFC CS.

Läs mer om PEFC™ här!
Läs mer om FSC® här!

Länk till spårbarhetscertifikat PEFC™ här!
Länk till spårbarhetscertifikat FSC® här!
Länk till bevis om entreprenörscertifiering här!

Miljöpolicy
br.Svensson Skog AB skall som producent eller förmedlare av skoglig råvara, skoglig rådgivare och skogliga entreprenadtjänster  verka för att verksamheten bedrivs på ett så skonsamt sätt som möjligt, för miljön och för de anställda.

Vi skall uppfylla gällande lagstiftning samt följa PEFC™´s och FSC®’s -krav och intentioner, och så långt möjligt förvissa oss om att råvaran ej kommer från olaglig eller av samhället icke auktoriserad avverkning, nyckelbiotoper, skogsområden där hävdvunna eller medborgerliga rättigheter kränks, skogar där höga bevarandevärden är hotade, genmanipulerade träd eller naturskog som har avverkats i syfte att nyttja området för plantager eller icke skoglig markanvändning, ILO:s kärnkonversioner kränks.Verksamheten skall bedrivas och förbättras på ett sådant sätt att den eventuella negativa påverkan på miljön minskar.

Råvaran skall till största möjliga andel komma från ett miljöanpassat certifierat skogsbruk. Br.Svensson Skog AB skall verka för att denna volym ökar.

Vi skall på ett ansvarsfullt sätt fullgöra våra åtagande mot anställda, samhälle, miljö och uppdragstagare. Personalen skall utbildas och informeras så att den kan uppfylla ovanstående krav och intentioner.